FTX Token

?

Bạn gửi

Bạn gửi

coin logo

Bitcoin (BTC)

Bạn lấy

coin logo

FTX Token (FTT)

Nhập địa chỉ nhận FTX Token địa chỉ

Thực hiện giao dịch