Làm thế nào để giao dịch

btceth
btc/eth giá cuối:
21.486893
Thay đổi (24h):
-6.35%
btcxmr
btc/xmr giá cuối:
146.370023
Thay đổi (24h):
+3.19%
btcltc
btc/ltc giá cuối:
203.998368
Thay đổi (24h):
-2.38%
btcusdt
btc/usdt giá cuối:
51563.94
Thay đổi (24h):
-4.73%
btcbch
btc/bch giá cuối:
60.02401
Thay đổi (24h):
+2%
ethltc
eth/ltc giá cuối:
9.503502
Thay đổi (24h):
+3.83%
ethusdt
eth/usdt giá cuối:
2401.63
Thay đổi (24h):
+1.6%
ethbch
eth/bch giá cuối:
2.789576
Thay đổi (24h):
+7.65%
ethxmr
eth/xmr giá cuối:
6.808692
Thay đổi (24h):
+9%
ltcdoge
ltc/doge giá cuối:
961.605784
Thay đổi (24h):
+13.09%
ltcusdt
ltc/usdt giá cuối:
252.71
Thay đổi (24h):
-2.32%
ltcbch
ltc/bch giá cuối:
0.293531
Thay đổi (24h):
+3.98%
ltcxmr
ltc/xmr giá cuối:
0.71644
Thay đổi (24h):
+5.38%
dashbtc
dash/btc giá cuối:
0.005416
Thay đổi (24h):
-1.33%
dasheth
dash/eth giá cuối:
0.116579
Thay đổi (24h):
-7.59%
dashltc
dash/ltc giá cuối:
1.10791
Thay đổi (24h):
-3.47%
dashxmr
dash/xmr giá cuối:
0.793752
Thay đổi (24h):
+2.09%
dashusdt
dash/usdt giá cuối:
279.98
Thay đổi (24h):
-5.87%
dogeltc
doge/ltc giá cuối:
0.00104
Thay đổi (24h):
-15.06%
dogeeth
doge/eth giá cuối:
0.000109
Thay đổi (24h):
-19.64%
dogeusdt
doge/usdt giá cuối:
0.2628
Thay đổi (24h):
-17.73%
dogebch
doge/bch giá cuối:
0.000305
Thay đổi (24h):
-10.48%
dogebtc
doge/btc giá cuối:
0.000005
Thay đổi (24h):
-11.44%
bchbtc
bch/btc giá cuối:
0.01666
Thay đổi (24h):
-2.04%
dgbeth
dgb/eth giá cuối:
0.000054
Thay đổi (24h):
-15.71%
dgbkmd
dgb/kmd giá cuối:
0.056578
Thay đổi (24h):
+6.16%
dgbltc
dgb/ltc giá cuối:
0.000514
Thay đổi (24h):
-11.29%
dgbbtc
dgb/btc giá cuối:
0.000003
Thay đổi (24h):
-8.73%
neogas
neo/gas giá cuối:
6.997201
Thay đổi (24h):
+10.29%