Làm thế nào để giao dịch

btceth
btc/eth giá cuối:
29.137529
Thay đổi (24h):
-1.69%
btcxmr
btc/xmr giá cuối:
230.149597
Thay đổi (24h):
-1.14%
btcltc
btc/ltc giá cuối:
250.626566
Thay đổi (24h):
-0.71%
btcusdt
btc/usdt giá cuối:
35843.49
Thay đổi (24h):
-1.81%
btcbch
btc/bch giá cuối:
74.571216
Thay đổi (24h):
+0.22%
ethltc
eth/ltc giá cuối:
8.600825
Thay đổi (24h):
+0.96%
ethusdt
eth/usdt giá cuối:
1230.09
Thay đổi (24h):
-0.13%
ethbch
eth/bch giá cuối:
2.558849
Thay đổi (24h):
+1.85%
ethxmr
eth/xmr giá cuối:
7.904955
Thay đổi (24h):
+0.47%
ltcdoge
ltc/doge giá cuối:
15588.010899
Thay đổi (24h):
-1.22%
ltcusdt
ltc/usdt giá cuối:
143.02
Thay đổi (24h):
-1.1%
ltcbch
ltc/bch giá cuối:
0.297512
Thay đổi (24h):
+0.89%
ltcxmr
ltc/xmr giá cuối:
0.919093
Thay đổi (24h):
-0.5%
dashbtc
dash/btc giá cuối:
0.003473
Thay đổi (24h):
+0.98%
dasheth
dash/eth giá cuối:
0.101163
Thay đổi (24h):
-0.85%
dashltc
dash/ltc giá cuối:
0.870088
Thay đổi (24h):
+0.12%
dashxmr
dash/xmr giá cuối:
0.799692
Thay đổi (24h):
-0.37%
dashusdt
dash/usdt giá cuối:
124.44
Thay đổi (24h):
-0.98%
dogeltc
doge/ltc giá cuối:
0.000064
Thay đổi (24h):
+1.2%
dogeeth
doge/eth giá cuối:
0.000007
Thay đổi (24h):
+0.24%
dogeusdt
doge/usdt giá cuối:
0.009175
Thay đổi (24h):
+0.11%
dogebch
doge/bch giá cuối:
0.000019
Thay đổi (24h):
+2.08%
dogebtc
doge/btc giá cuối:
0
Thay đổi (24h):
+0%
usdttry
usdt/try giá cuối:
7.518
Thay đổi (24h):
+0.57%
bchbtc
bch/btc giá cuối:
0.01341
Thay đổi (24h):
-0.22%
dgbeth
dgb/eth giá cuối:
0.000022
Thay đổi (24h):
-1.69%
dgbkmd
dgb/kmd giá cuối:
0.044014
Thay đổi (24h):
-2.16%
dgbltc
dgb/ltc giá cuối:
0.000188
Thay đổi (24h):
-0.71%
dgbbtc
dgb/btc giá cuối:
0.000001
Thay đổi (24h):
+0%
neogas
neo/gas giá cuối:
13.130294
Thay đổi (24h):
-0.59%
btcxtz
btc/xtz giá cuối:
12300.123001
Thay đổi (24h):
-2.24%
btctrx
btc/trx giá cuối:
1179062.171053
Thay đổi (24h):
-2.21%
btctheta
btc/theta giá cuối:
17618.040874
Thay đổi (24h):
+0.19%
btcrsr
btc/rsr giá cuối:
869565.217391
Thay đổi (24h):
-3.6%
btcaave
btc/aave giá cuối:
183.150183
Thay đổi (24h):
-8.48%
ltcxtz
ltc/xtz giá cuối:
49.080302
Thay đổi (24h):
-1.49%
ltctrx
ltc/trx giá cuối:
4704.605263
Thay đổi (24h):
-1.51%
ltctheta
ltc/theta giá cuối:
70.24558
Thay đổi (24h):
+0.7%
ltcrsr
ltc/rsr giá cuối:
3505.392157
Thay đổi (24h):
-1.95%
ltcaave
ltc/aave giá cuối:
0.730962
Thay đổi (24h):
-7.56%
ethxtz
eth/xtz giá cuối:
422.131091
Thay đổi (24h):
-0.51%
ethtrx
eth/trx giá cuối:
40463.486842
Thay đổi (24h):
-0.53%
eththeta
eth/theta giá cuối:
604.169941
Thay đổi (24h):
+1.65%
ethrsr
eth/rsr giá cuối:
30149.264706
Thay đổi (24h):
-0.97%
ethaave
eth/aave giá cuối:
6.286875
Thay đổi (24h):
-6.53%
dashxtz
dash/xtz giá cuối:
42.704187
Thay đổi (24h):
-1.36%
dashtrx
dash/trx giá cuối:
4093.421053
Thay đổi (24h):
-1.38%
dashtheta
dash/theta giá cuối:
61.119843
Thay đổi (24h):
+0.82%
dashrsr
dash/rsr giá cuối:
3050
Thay đổi (24h):
-1.83%
dashaave
dash/aave giá cuối:
0.636001
Thay đổi (24h):
-7.43%
bchxtz
bch/xtz giá cuối:
164.969115
Thay đổi (24h):
-2.4%
bchtrx
bch/trx giá cuối:
15813.157895
Thay đổi (24h):
-2.42%
bchtheta
bch/theta giá cuối:
236.11002
Thay đổi (24h):
-0.19%
bchrsr
bch/rsr giá cuối:
11782.352941
Thay đổi (24h):
-2.87%
bchaave
bch/aave giá cuối:
2.456915
Thay đổi (24h):
-8.53%
dogextz
doge/xtz giá cuối:
0.003149
Thay đổi (24h):
-0.27%
dogetrx
doge/trx giá cuối:
0.301809
Thay đổi (24h):
-0.29%
dogetheta
doge/theta giá cuối:
0.004506
Thay đổi (24h):
+1.89%
dogersr
doge/rsr giá cuối:
0.224877
Thay đổi (24h):
-0.73%
dogeaave
doge/aave giá cuối:
0.000047
Thay đổi (24h):
-6.27%
usdtxtz
usdt/xtz giá cuối:
0.343171
Thay đổi (24h):
-0.38%
usdttrx
usdt/trx giá cuối:
32.894737
Thay đổi (24h):
-0.4%
usdttheta
usdt/theta giá cuối:
0.491159
Thay đổi (24h):
+1.78%
usdtrsr
usdt/rsr giá cuối:
24.509804
Thay đổi (24h):
-0.84%
usdtaave
usdt/aave giá cuối:
0.005111
Thay đổi (24h):
-6.39%
dgbxtz
dgb/xtz giá cuối:
0.009225
Thay đổi (24h):
-2.24%
dgbtrx
dgb/trx giá cuối:
0.892857
Thay đổi (24h):
-1.2%
dgbtheta
dgb/theta giá cuối:
0.013214
Thay đổi (24h):
+0.19%
dgbrsr
dgb/rsr giá cuối:
0.652174
Thay đổi (24h):
-3.6%
dgbaave
dgb/aave giá cuối:
0.000137
Thay đổi (24h):
-8.48%

Bạn gửi

Bạn gửi

coin logo

BTC

Bạn lấy

coin logo

ETH

Thực hiện giao dịch